akce

Roční plán výchovně vzdělávacích akcí

Roční plán výchovně vzdělávacích akcí 2017/2018

 

Průběžné akce

- besedy s policií,

- ekologické soutěže,

- sběry papíru,

- návštěvy SEV Sluňákov,

- ekologický den – výlet do okolí Olomouc s úkolem dokumentovat neekologické projevy

   společnosti, návštěva ZOO – ohrožené druhy,

- exkurze Praha,

 - exkurze do podniků a na určité typy SŠ – žáci 9. roč.,

- v rámci výuky Vv - tématické vycházky, výtvarné soutěže, návštěva galerií,

- kulturní pořady – DH, MF, MD,

 

Společensko vědní předměty – průběžně (vyznačeno v sešitě akcí)

- školní kolo recitační soutěže žáků 6. a 7. ročníků,

- besedy žáků o knihách v hodinách literatury,

- exkurze, besedy – historické památky, radnice a radniční věž,

- návštěva Okresní knihovny,

- projektové vyučování v Vz, Ov,

- Divadlo hudby – dle nabídky

- Moravské divadlo Olomouc – dle nabídky,

- Moravská filharmonie – dle nabídky,

- Muzeum umění, Vlastivědné muzeum, Arcibiskupský palác, galerie – programy dle nabídky.

- Dramacentrum - celoroční preventivní programy

- 6. – 9. roč. průběžně.

- Kino Metropol – pořady k prevenci sociopatologických jevů

- přednášky v Vz

 

Září

- zahájení školního roku,

- nabídka a zápis do zájmových útvarů a VP,

- zahájení základního plaveckého výcviku žáků II. tříd a eventuálně zdokonalovacího plaveckého výcviku žáků III. tříd,

- bezpečná cesta do školy – beseda s městskou policií,

- MPP – vyhodnocení zapojení žáků do školních a mimoškolních zájmových útvarů (k 30.9.),

- (26. 9.) Evropský den jazyků – popularizace, seznámení – „projekt“ (nástěnka, akce v hodinách jazyků)

- 27. 9. Exkurze pro žáky 9. ročníku – letiště Brno Tuřany a VIDA! Brno

 

Říjen

- 2. 10., 3. 10. beseda ž. 9. ročníků o volbě povolání ve spolupráci s olomouckým Úřadem práce,

- Světový den učitelů (5. 10.),

   - sportovní a společenská sešlost pedagogů, provozních zaměstnanců, důchodců,

- průzkum zájmů žáků 9. ročníků o typy SŠ, 

- beseda s POLICIÍ ČR pro ž. I. stupně.,

- OK Olomouc, Deník Anny Frankové, 9. roč.,

- OK Olomouc, Bezpečný internet, 5. a 9. roč.,

- 17. 10., 18. 10. sběr papíru – vyhodnocení nejlepších třídních kolektivů a jednotlivců,

- 17. 10. Kino Metropol, Planeta Země 3000 – Brazílie, pro žáky 5., 6., a 7. ročníků,

- 19. 10. poznávací výjezdy – zdolávání vrcholů „Moravy“ – Chřiby (Brdo, Bunč)

- 20.10Den stromu - 1. st. výjezd do Pradědovy galerie (řezbářství, práce se dřevem) + turistika

                           v okolí hradu Sovince

 

Listopad

- Scholaris 2017 pro žáky 9. ročníků,

- profesní orientace – vyšetření ž. 9. roč. ve spolupráci s PPP Olomouc,

- informativní schůzka s rodiči ž. 9. ročníků k přijímacímu řízení na SŠ

- 1. 11. kino Metropol, agentura Pohoda – Polsko, pro žáky 7. a 8. ročníků,

- 8. 11. exkurze v rámci DOD – Ústav experimentální botaniky 

- 15. 11. OK Olomouc – Deník Anny Frankové, pro žáky IX. B

- (20. 11.) Světový den dětí,

- recitační soutěže žáků 1. stupně,

- školní kolo dějepisné olympiády – výběr z 8. a 9. roč.,

- školní kolo, „Nejlepší chemik regionu“,

- exkurze k HZS – ŠD,

- MF – hudební cyklus koncertů pro ž. 1. a 2. stupně,

- 28. 11. přednáška s R. Uzlem, pro žáky 8. a 9. ročníků,

- (30. 11.) Den otevřených dveří – dopolední a odpolední část, vystoupení žáků školy,   

   prodejní výstava žákovských výrobků, dílny, prezentace odborných učeben, … 

- Den hor, projektový den/ zájemci z 1. stupně

 

Prosinec

- profesní orientace – vyšetření zájemců z řad žáků 9. roč. ve spolupráci s PPP Olomouc,

- vánoční vystoupení v DS - pěvecký sbor, př. kroužek hry na zobcovou flétnu ž. 1. st. Lu, Zr

- regionální kolo, „Nejlepší chemik regionu“ (teoretická část),

- návštěva Planetária v Brně – pro ž. 6., 7. ročník, 

- (6. 12.) mikulášské dopoledne,

- 13. 12. OK Olomouc – J. Foglar, pro žáky VI. C,

- 13. 12. OK Olomouc – pořad ke 100. Výročí vzniku Československa, pro žáky 9. roč.,

- 18. 12. OK Olomouc – K. H. Mácha, pro žáky VIII. A,

- tématická výstavka vánočních ozdob - práce žáků školy, ŠD,

- zdobení vánočního stromečku na nádvoří radnice – ŠD,

- adventní zpívání koled u vánočního stromečku,

- (21. 12.) „Děti dětem“ – vánoční pořad dětských scének a vystoupení

 

Leden

- 7. 1. – 12. 1. sportovní lyžařský VT výběru žáků plaveckých tříd,

-  zahájení „Lyžařské školičky“ pro žáky 1. stupně – 6 lekcí,

- školní kolo matematické olympiády 5. tříd,

- Pythagoriáda 5. – 8. roč.,

-  školní kolo zeměpisné olympiády,

- POLICIE ČR – beseda - ŠD

- školní kolo soutěže v konverzaci v Aj,

- regionální kolo, „Nejlepší chemik regionu“ (praktická část),

- návštěva učitelů 1. stupně v mateřské škole

 

Únor

- Masopust – rej masek – ŠD,

- exkurze do MD – ŠD,

- 23. 2. společenský večer pro rodiče a přátele školy,

- 24. 2. (So) maškarní ples pro žáky školy

 

 

Březen

- 11. 3. – 16. 3. Praděd, LVVZ žáků 7. roč.,

-  návštěvní dny pro MŠ,

- zahájení školního event. okrskového kola ve vybraných sportovních soutěžích (malá

   kopaná, hokejbal, vybíjená, …),

- školní kolo soutěže „Matematický klokan“,

- 13. 3. Zločin kolem nás – přednáška J. Klímy, pořad pro žáky 8. a 9. ročníku,

- Den učitelů – společný kulturní program pro zaměstnance školy,

- Světový den vody – do výuky zařadit problematiku vodních zdrojů, znečisťování vody …,

  tematický projekt „Znám křišťálovou studánku“ – pěší výlet k vodnímu toku, využití vody

  (vodní elektrárny)

- Měsíc knihy – OK, Olomouc a její historie – ŠD,

- „Andersenova noc“ pro ž. 2. a 3. ročníku, 

- Noc stolních her, pro žáky 2. stupně,

- OK zeměpisné olympiády,

- velikonoční výzdoba - tématická a prodejní výstavka dětských prací,

 

Duben

- 6. – 7. 4. Zápis žáků do 1. ročníku

- 30. 4. branný den pro žáky 1. a 2. stupně s tématikou „ochrana člověka za mimořádných

             situací“,

- měsíc bezpečnosti silničního provozu - dopravní soutěž - školní kolo + ŠD,

- Den Země - 1. st. Exkurze – Sklárna Jakub Mnichov pod Pradědem + turistika v okolí chaty

Ovčárna a vrcholu Praděd

                     - 2. st. tematicky zaměřené ve vybraném prostředí,

 

Květen

- sběr papíru,

- vystoupení v DS ke Dni matek - pěvecký sbor, př. kroužek hry na zobcovou flétnu ž. 1. st.

   Lu, Zr

- Den matek – připraví žáci a učitelé 1. a 2. ročníku,

- Olomouc – Nové Sady, exkurze do čističky odpadních vod – žáci 8. ročníku,

- květen – červen, týdenní tematický pobyt žáků tříd 1. stupně

 

Červen

- 1. 6. Den dětí  - 1. stupeň - sportovní den „Olympiáda“ jako Den sportovců

   - 2. stupeň - sportovní den -  hry, soutěže a turnaj ve fotbale chlapců a    

     vybíjené dívek,

- „Jarmark“ – M, Ch, Bi, F – pro ž. 6. – 9. ročníku,

- Pevnost poznání – matematické a chemické projekty pro žáky 9. ročníku,

- ČK – hlídky mladých zdravotníků – ŠD,

- Olympiáda ŠD,

- školní výlety,

 

 

Přílohou plánu práce je sešit akcí s rozpisem

- přehledu soutěží, jejich rozdělení, kategorie a termíny konání, 

- kulturní akce – návštěva kina, divadla, koncertů, výstav, muzea, …

- další aktuálně naplánované akce, které doplňují výchovně vzdělávací práci.    

 

 

 

 

Září 2017                                                                                                     Mgr. Peter Bazger,

                                                                                                                           ředitel školy