Historie školy

Historie školy

Z počátku historie školy


Škola byla postavena v roce 1908 a patří mezi tzv. školy jubilejní. V tomto roce si řada zemí, které byly součástí středoevropské mnohonárodní velmoci, připomínala ojedinělé výročí. Od roku 1848, tedy plných šedesát let, stál v jejím čele jeden panovník-císař František Josef, jehož nástup na trůn úzce souvisel s jeho pobytem v Olomouci. Kromě řady různých oslav došlo v tomto roce, v roce 1908, také k otevření zmíněných jubilejních škol.

K nim patřila i Dívčí obecná a měšťanská škola císaře Františka Josefa na tehdejší Jánské třídě v Olomouci, později Macharově a nyní třídě Spojenců. V té době to byla škola německá, kterou tvořilo 5 tříd obecné školy, 3 třídy měšťanské školy a od roku 1911 ji doplnila škola třetí-odborná-zaměřená na šití.

Do roku 1918 si v Olomouci v městském zastupitelstvu udržovali vedoucí postavení Němci. Teprve od roku 1919 získali rozhodující vliv na radnici Češi, a tak začíná i tato škola sloužit českým dětem. V budově je umístěna jednak Dívčí obecná škola německá a Dívčí měšťanská škola, je sem však také přemístěna i 1. chlapecká obecná škola.

Škola byla moderně postavena a velkoryse vybavena a jako jedna z mála škol měla počátkem 20.let ústřední topení.

V učitelském sboru převažují výrazně muži. Vyučování v českých třídách školy započalo již 17.prosince 1918.

Škola a jednotlivé třídy vykazovaly od počátku velkou aktivitu. Pořádaly se besídky pro rodiče,výstavy ve škole a hromadné návštěvy divadelních i filmových představení. Během roku nacvičila škola jedno až dvě divadelní představení a pořádala obvykle jednu akademii pro veřejnost. Žákovská knihovna, řízená po třídách žákovskou samosprávou, postupně rostla až k počtu kolem tisíce svazků knih.Učitelská knihovna dosáhla počtu kolem 2200 svazků.(údaje z doby řízení školy ředitelem Černochem).

Pokud jde o sportovní život, vykazovala škola velmi malou činnost.V polovině 20.let bylo členy různých tělovýchovných jednot jen 25 žáků, což bylo daleko za olomouckým průměrem.

Škola se potýkala i s problémy sociálními. Pořádaly se proto sbírky, které umožnily rozdělit různé ošacení pro 15 až 20% žáků a průměrně 7 až 10% dětí dostávalo příspěvky na stravování.

Zvláštní kapitolou v historii školy představuje rok 1938. 24. října tohoto roku ji zabrala pro svou potřebu armáda. Bylo zde umístěno 600 vojáků a na každém patře ponechána jedna třída jako sklad. Po 14 dnech však vojsko předalo školu zpět původním účelům.

V roce 1935 vznikl spor kolem návrhu, zda se má škola jmenovat podle prvního prezidenta ČSR T. G. Masaryka. Zvítězil však jiný návrh. Škola ponese jméno významného českého básníka Otokara Březiny, který byl před svou smrtí důvěrným přítelem tehdejšího ředitele Josefa Černocha.

Ředitel Josef Černoch patřil k nejznámějším představitelům české pokrokové inteligence v Olomouci. Byl znám nejen jako velmi schopný organizátor, ale také jako spisovatel. V roce 1925 vychází jako pojednání 40 let českého života v Olomouci. Dodnes je to základní zdroj informací o životě české Olomouce na přelomu posledních dvou století.

Olomoucký nakladatel Promberger vydal v roce 1926 Černochův román Není Boha, jehož námětem je osud učitelů v první světové válce. V roce 1932 pak vychází další jeho významná práce o osobnosti Otokara Březiny.

V historii školy je pozoruhodný i vznik feriálních osad - letních pobytů v přírodě. Ředitel Josef Černoch získal pro tento účel objekt v Domašově nad Bystřicí, který sloužil do té doby jen pro německé děti. Tradice pobytu v přírodě se pak udržela na škole i po roce 1945. Na tuto akci výrazně přispívalo rodičovské sdružení.

Josef Černoch, prví ředitel české školy, patřil bezesporu k nejvýraznějším ředitelským osobnostem nejen této školy, ale byl i významnou osobností Olomouce.

Ve škole nedošlo od jejího postavení k výraznějším stavebním úpravám. Teprve v 70. letech byly zahájeny generální opravy a úpravy školy, které s menšími přestávkami pokračují dodnes.

 

 

Ředitelé školy


1918 - 1934 Josef Černoch

1934 - 1935 Alfons Soldán

1935 - 1936 Antonín Rozehnal

1936 - 1938 Alfons Soldán

1938 - 1941 Metoděj Kubíček

1941 - 1945 Adolf Haderka, Richard Heindrich pověřen správou školy

1945 - 1951 Metoděj Kubíček

1951 - 1968 Josef Husička

1968 - 1970 Rostislav Kubáč

1970 - 1976 Josef Kožuchovič

1976 - 1978 PaedDr. Jindřich Kasal

1978 - 1990 Pavla Coufalová

1990 - 1992 PaedDr. Pavel Fišer

1992 - 2018 Mgr. Peter Bazger

2018 - Mgr. Miluše Zatloukalová

 

 

Přehled stavebních úprav a oprav budovy školy


1972 - 1973
Byla provedena generální oprava topení , osvětlení a zdravoinstalace, zavedena voda do tříd a kabinetů a provedena výměna dveří. 

1983 - 1984 
Byla zahájena rekonstrukce školy a rekonstrukce zdravoinstalce.

1984 - 1985 
Vybudována výdejna stravy a školní jídelna v budově školy, úprava sklepního prostoru pro šatny.

1985 - 1986 
Dokončena výměna oken, zahájena stavba plynové kotelny a vybudována plynová přípojka.

1985 - 1987 
Dokončena stavby plynové kotelny a obložení stěn na chodbách. a ve třídách.

1987 - 1989 
Provedena rekonstrukce střechy a položení plechových šablon.

1989 - 1991 
Zahájena a dokončena oprava fasády budovy.

1992 - 1993 
Upraveno okolí školy - na dvoře byly zbourány dřevěné učebny dílen a rozšířen prostor školního hřiště.

1993 -1994 
Uskutečnila se adaptace suterénu školy. Za přispění ÚMO a hokejového klubu byla v únoru 1994 zahájena výstavba FIT centra, rytmického sálu a společenské místnosti, náklady činily 1 200 000 Kč.

1994 - 1995 
Díky podpoře ÚMO, HC a řady sponzorů pokračovaly úpravy vnitřních prostor školy. Nově upravené suterénní prostory byly vybaveny zařízením pro sportovní vyžití i odpočinek a oficiálně otevřeny 22. 3. 1995 za účasti zástupců ÚMO, HC a firmy HORSTAV. V jarních měsících bylo dobudováno sociální zařízení v šatně tělocvičny.

 1995 - 1996 
Byly definitivně dokončeny vnitřní úpravy budovy, všechny třídy byly vybaveny novými stolky a židlemi. Pod vedením pana učitele Fischera byla dokončena pracovna výtvarné výchovy. Za finanční podpory ÚMO byl zpracován projekt na úpravu půdních prostor.

1996 - 1997 
Byla uskutečněna přestavba půdních prostor pro učebnu technických prací a dílen. Třídy byly dovybaveny novým nábytkem, tím byla završena komplexní modernizace školy.

 1997 - 1998 
Z bývalého skladu CO v prvním patře byl vybudován kabinet prvního stupně s  keramickou pecí. Byly opraveny veškeré hromosvody, omítky u šaten a parkety v tělocvičně. Neplánované výdaje si vyžádala likvidace následků částečného zaplavení suterénu po průtrži mračen.

 1998 - 1999 
Rozsáhlejšími úpravami prošla výdejna jídla a jídelna, tělocvična získala novou podlahu.

 1999 - 2000 
Byly dokončeny úpravy školní jídelny, škola získala připojení k internetu.

 2000 - 2001 
Proběhly opravy v šatnách, bylo doplněno vybavení školní výdejny stravy. Realizovala se celková oprava chlapeckých WC v přízemí. V dubnu začaly úpravy v suterénu, kde kabinet Rv získal pěknou kuchyňku. Závěr školního roku patřil celkové opravě vstupních dveří a nátěru oken. Do konce prázdnin byla upravena počítačová učebna v prvním patře.

 2001 - 2002 
V souladu s hygienickými předpisy bylo nutné rekonstruovat prostor před školní jídelnou, pokračovala renovace chlapeckých WC v prvním patře. V učebně zeměpisu byla zřízena druhá počítačová učebna s připojením na internet.

 2002 - 2003 
Finanční prostředky v celkové hodnotě asi 430 000 Kč byly vynaloženy na sanaci vlhkého zdiva v šatnách, vymalování schodiště a některých učeben, dílčí rekonstrukci plynového topení a renovaci chlapeckých WC ve druhém patře. V červnu bylo s pomocí žáků 9. tříd natřeno veškeré oplocení školy.

 2003 - 2004 
Byla realizována oprava dívčích WC v přízemí. V průběhu května byly vykáceny břízy u plotu, jejichž kořeny narušovaly povrch hřiště. Hřiště získalo nový asfaltový povrch, kolem části budovy vznikly nové chodníky a volné plochy byly zatravněny.

2004 - 2005 
Byla realizována oprava dívčích WC ve 2. poschodí, oprava podezdívky a oplocení a sanace sklepní místnosti.

2005 - 2006 
Byla realizována oprava dívčích WC v 1. poschodí, částečná sanace vlhkosti budovy a renovace podlahy v tělocvičně. O prázdninách byla provedena půdní vestavba - vybudování nové třídy.

2006 - 2007 
Byla provedena oprava garáže (podlaha z dlaždic + svaření poškozených dílů). Byla realizována sanace podlahy v šatně a zabudovány nové vchodové dveře na hřiště.

 

Změny v názvu školy


1908 - 1912 Dívčí obecná a měšťanská škola císaře Františka Josefa na Jánské třídě v Olomouci

1912 - 1918 Obecná škola chlapecká a šesti-třídní smíšená škola v Olomouci

1918 - 1935 1. veřejná chlapecká škola měšťanská, Macharova třída, Olomouc

1935 - 1948 1. měšťanská škola chlapecká Březinova, Macharova třída, později třída Spojenců, Olomouc

1948 - 1954 Střední škola Otakara Březiny, třída Spojenců, Olomouc

1954 - 1956 1. osmiletá střední škola v Olomouci, třída Spojenců

1956 - 1961 Osmiletá střední škola v Olomouci, třída Spojenců

1961 - 1986 Základní devítiletá škola v Olomouci, třída Spojenců

1986 - 1993 Základní škola Olomouc-město, třída Spojenců

1993 - 2006 Základní škola Olomouc, třída Spojenců 8

2006 - Základní škola Olomouc, třída Spojenců 8, příspěvková organizace