Profil školy

Profil

Název školy: Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace.

Součásti školy
- základní škola se všemi ročníky základní školy, na druhém stupni je do nabídky volitelných předmětů zařazen předmět Sportovní výchova, který umožňuje sportovní zdokonalování sportovně  talentovaným žákům se zaměřením na lední hokej a plavání,
- školní družina se čtyřmi odděleními pro žáky 1. stupně,
- školní jídelna – výdejna.                                                                         

Základní škola kapacita 500 žáků IZO 060338571
Školní družina kapacita 120 žáků IZO 119900106
Školní jídelna – výdejna kapacita 500 jídel IZO 108033929

Adresa: Tř. Spojenců 702/8, Olomouc, 779 00

Tel., fax: 585225317, 585225611
E-mail: zsspojencuol@seznam.cz, bazgerzsspojencuol@seznam.cz
www: www.zsspojencuol.com

Právní forma: Příspěvková organizace.

IČ: 60338571, DIČ: CZ60338571
Identifikátor zařízení: 600 140 156
Bankovní spojení: 1805343339/0800

Nadřízený orgán státní správy: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc Hodolany.
 
Zřizovatel: Statutární město Olomouc, sídlo MmOl  - Horní náměstí 583, Olomouc.

Školská rada:  Statutární město Olomouc zřídilo ke dni 1. 6. 2005 Školskou radu při Základní škole Olomouc, tř. Spojenců 8, která má 6 členů
- zástupci pedagogických pracovníků - Mgr. Daniela Smékalová, Mgr. Marcela Zdráhalová
- zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků – pan MUDr. Aleš Skřivánek, pan Petr Koutný                         
- jmenovaní zástupci zřizovatele – pan Mgr. Jiří Škarabela, pan Ing. Jiří Rozbořil.

Ředitel školy:
Mgr. Peter Bazger, statutární zástupce organizace, 1. 4. 1992 pověřen řízením Základní školy Olomouc, tř. Spojenců 8 ředitelem ŠÚ Olomouc na základě výsledku konkurzního řízení, s účinností od 1. 4. 1993 jmenován do funkce ředitele Základní školy Olomouc, tř. Spojenců 8

Vymezení působnosti a pravomocí:
Působnost ředitele základní školy je vymezena § 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

Organizační struktura školy:
je dána organizačním řádem Základní školy Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace.
Pracovníci určení k poskytování informací

Ředitel školy - Mgr. Peter Bazger, tel. 585225317, 585225611.
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslav Navrátil, tel. 585225317.
Pověření zaměstnanci školy poskytují informace se souhlasem ředitele školy a to jen z oblasti své kompetence.
Pracovník pověřený přijímáním a evidencí stížností, oznámení, podnětů a přijímáním a evidencí písemných žádostí o poskytnutí informace :
- zástupce ředitele školy, tel. 585225317.
 
Charakteristika školy

Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8 je úplnou základní školou se všemi ročníky prvního a druhého stupně, školní družinou a školní jídelnou – výdejnou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 564/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, vyhláškou MŠMT ČR č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb. o základní škole, vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování a ustanovením Zřizovací listiny.

Výhody školy

 • snadná dostupnost pro všechny druhy MHD a osobní dopravy
 • umístění v centru města mimo jeho rušnou dopravní zónu
 • poloha v areálu Čechových sadů, které tvoří využitelnou součást programu výchovy a vzdělávání v naší škole
 • poloha školy umožňuje obohacovat výchovně vzdělávací program o aktivity, které je možno realizovat v rámci denního vyučovacího času nebo i v rámci výuky daného předmětu – návštěvy památek, muzeí, divadla, koncertu, výstav, rovněž tak v rámci Tv  realizovat základní plavecký výcvik, bruslit či provádět další pohybové aktivity  

Co škola nabízí

 • vzdělávání v klasických třídách po celou školní docházku
 • od 6. ročníku možnost prostupnosti do tříd dle sportovní profilace a zájmu žáka
 • výuku anglického jazyku od I. třídy, výuku 2. cizího jazyku od VII. třídy (Nj, Rj)
 • výuku informatiky od V. třídy
 • k rozvoji  vědomostí, dovedností, návyků a dispozic žáků využíváme mimo klasické formy výuky rovněž individuální přístup, samostatné projekty a projektové vyučování,
 • prezentace žáků v celoškolních programech a projektech
 • tématické pobyty v přírodě pro žáky 1. stupně
 • základní i zdokonalovací plavecký výcvik pro žáky II. a III. ročníků
 • lyžařské lekce pro žáky 1. stupně
 • lyžařský výchovně vzdělávací zájezd pro žáky 7. ročníků
 • podzimní a jarní turistické akce na moravské horské vrcholy
 • zájmové kroužky
 • pro ž. 1. st. – pohybové hry, keramika, základy gymnastiky, zpěv, dramatický kroužek, základy práce na PC, klub stolních her a v rámci školní družiny další zájmové útvary
 • pro ž. 2.st. - kroužek historiků, odbíjená, kytara, klub stolních her, kondiční cvičení, jóga
 • Další nabídka dle zájmu žáků

    Sportovně talentovaným žákům se zaměřením na lední hokej, plavání a další sporty umožňujeme:

 • od  6. ročníku vzdělávání ve sportovních profilových třídách nebo vzdělávání v rámci běžných tříd s  nabídkou volitelného předmětu „sportovní výchova“
 • individuální úpravu organizace vyučování, což uplatňujeme i u mimořádně nadaných a integrovaných žáků.

 Proč sportovat

 • děti se stávají otužilejší, odolnější, zvyšují svou celkovou zdatnost
 • učí se a rozvíjí v rámci zimních a letních výcvikových soustředění další nové pohybové dovedností a návyky, které se stávají celoživotním vkladem pro plnohodnotný aktivní život ve zdravém stylu,
 • sport je prevencí proti negativně trávenému volnému času – děti jsou režimově vedeny odborníky na výkonnostní sport, rodič ví, kde se dítě v daný čas nachází
 • cíleně je rozvíjena vůle, odolnost proti stresu a fyzickému zatížení
 • získané morálně volní vlastnosti se přenáší do běžného života
 • plavání   je ekonomicky nenáročný sport, dá se provozovat celoročně, tréninková příprava probíhající ve vodním prostředí optimálně rozvíjí kardio vaskulární systém a otužilost, je prevencí proti dýchacím obtížím, kompenzuje svalové disbalance, je zárukou harmonického fyzického rozvoje a růstu
 •  hokej  je sportem mužnosti, síly, rychlosti, rychlého rozhodování a odvahy
 • není našim cílem vychovávat jenom sportovní mistry, ale snažíme se poskytnou co nejširšímu okruhu dětí kvalitní pohybové vyžití, prožitkovou atmosféru, nová přátelství a vytvořit tak základ harmonického rozvoje osobnosti.