Profil školy

Profil

Název školy: Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace.

Součásti školy
- základní škola se všemi ročníky základní školy, na druhém stupni je do nabídky volitelných předmětů zařazen předmět Sportovní výchova, který umožňuje sportovní zdokonalování sportovně  talentovaným žákům se zaměřením na plavání,
- školní družina s šesti odděleními pro žáky 1. stupně,
- školní jídelna – výdejna.                                                                         

Základní škola kapacita 500 žáků IZO 060338571
Školní družina kapacita 175 žáků IZO 119900106
Školní jídelna – výdejna kapacita 500 jídel IZO 108033929

Adresa: Tř. Spojenců 702/8, Olomouc, 779 00

Tel., fax: 585225317, 585225611
E-mail: zsspojencuol@seznam.cz

Webové stránky: www.zsspojencuol.com

Právní forma: Příspěvková organizace.

IČ: 60338571, DIČ: CZ60338571
Identifikátor zařízení: 600 140 156
Bankovní spojení: 1805343339/0800

Nadřízený orgán státní správy: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc Hodolany.
 
Zřizovatel: Statutární město Olomouc, sídlo MmOl  - Horní náměstí 583, Olomouc.

Ředitelka školy:

Statutárním orgánem Základní školy Olomouc, tř. Spojenců 8 je od 01. 08. 2018 na základě výsledku konkurzního řízení - Mgr. Miluše Zatloukalová, ředitelka školy.

Vymezení působnosti a pravomocí:

Ředitelka školy  řídí ostatní vedoucí pracovníky školy a koordinuje jejich práci při zajišťování funkcí jednotlivých útvarů. Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím porad vedení školy, pedagogické rady, metodických sdružení a předmětových komisí.

Jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesla svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních.

Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích svěřených škole, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce.

Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy.

Ředitelka  školy při výkonu své funkce dále je oprávněna písemně pověřit pracovníky školy, aby činili vymezené právní úkony jménem školy. Schvaluje organizační strukturu školy a plán pracovníků jednotlivých útvarů, rozhoduje o záležitostech školy, které si vyhradila v rámci své pravomoci, odpovídá za plnění úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje úkoly a opatření, směřující k zabezpečení činnosti školy v této oblasti. Její působnost  se řídí zejména právními předpisy ČR. 

Organizační struktura školy:

je dána organizačním řádem Základní školy Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace. 

 

Pracovníci určení k poskytování informací: 

Ředitelka školy - Mgr. Miluše Zatloukalová, tel. 585225317, 585225611.
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslav Navrátil, tel. 585225317.
Pověření zaměstnanci školy poskytují informace se souhlasem ředitele školy a to jen z oblasti své kompetence. 
Pracovník pověřený přijímáním a evidencí stížností, oznámení, podnětů a přijímáním a evidencí písemných žádostí o poskytnutí informace:
- zástupce ředitele školy

 

Školní družina - tel. 778001159

 

Charakteristika školy

Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8 je úplnou základní školou se všemi ročníky prvního a druhého stupně, školní družinou a školní jídelnou – výdejnou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 564/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, vyhláškou MŠMT ČR č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb. o základní škole, vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování a ustanovením Zřizovací listiny.

Výhody školy

 • snadná dostupnost pro všechny druhy MHD a osobní dopravy
 • umístění v centru města mimo jeho rušnou dopravní zónu
 • poloha v areálu Čechových sadů, které tvoří využitelnou součást programu výchovy a vzdělávání v naší škole
 • poloha školy umožňuje obohacovat výchovně vzdělávací program o aktivity, které je možno realizovat v rámci denního vyučovacího času nebo i v rámci výuky daného předmětu – návštěvy památek, muzeí, divadla, koncertu, výstav, rovněž tak v rámci Tv  realizovat základní plavecký výcvik, bruslit či provádět další pohybové aktivity  

Co škola nabízí

 • pro budoucí prvňáčky organizujeme seznamovací pobyt s rodiči
 • vzdělávání v klasických třídách po celou školní docházku
 • výuka čtení v 1. ročníku realizovaná dvojí metodou: analyticko-syntetickou a genetickou
 • tématické pobyty v přírodě pro žáky 1. stupně
 • lyžařské lekce pro žáky 1. stupně
 • základní i zdokonalovací plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníků
 • výuku anglického jazyku od 1. ročníku, výuku 2. cizího jazyku od VIII. třídy (Nj, Rj)
 • výuku informatiky od 5. ročníku 
 • od 6. ročníku možnost prostupnosti do tříd dle sportovní profilace a zájmu žáka
 • k rozvoji  vědomostí, dovedností, návyků a dispozic žáků využíváme mimo klasické formy výuky rovněž individuální přístup, samostatné projekty a projektové vyučování,
 • individuální přístup a vstřícnost při práci s nadanými žáky
 • prezentace žáků v celoškolních programech a projektech
 • lyžařský výchovně vzdělávací zájezd pro žáky 7. ročníků
 • projektové dny s vyjížďkami po ČR
 • zájmové kroužky
 • další nabídka dle zájmu žáků

    Sportovně talentovaným žákům se zaměřením na plavání a další sporty umožňujeme:

 • od  6. ročníku vzdělávání ve sportovních profilových třídách 
 • individuální úpravu organizace vyučování, což uplatňujeme i u mimořádně nadaných a integrovaných žáků.

 Proč sportovat

 • děti se stávají otužilejší, odolnější, zvyšují svou celkovou zdatnost
 • učí se a rozvíjí v rámci zimních a letních výcvikových soustředění další nové pohybové dovedností a návyky, které se stávají celoživotním vkladem pro plnohodnotný aktivní život ve zdravém stylu,
 • sport je prevencí proti negativně trávenému volnému času – děti jsou režimově vedeny odborníky na výkonnostní sport, rodič ví, kde se dítě v daný čas nachází
 • cíleně je rozvíjena vůle, odolnost proti stresu a fyzickému zatížení
 • získané morálně volní vlastnosti se přenáší do běžného života
 • plavání je ekonomicky méně nenáročný sport, dá se provozovat celoročně, tréninková příprava probíhající ve vodním prostředí optimálně rozvíjí kardio vaskulární systém a otužilost, je prevencí proti dýchacím obtížím, kompenzuje svalové disbalance, je zárukou harmonického fyzického rozvoje a růstu
 • není našim cílem vychovávat jenom sportovní mistry, ale snažíme se poskytnou co nejširšímu okruhu dětí kvalitní pohybové vyžití, prožitkovou atmosféru, nová přátelství a vytvořit tak základ harmonického rozvoje osobnosti.